Gebruiksvoorwaarden & Privacy

I. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Algemeen

a) De website www.plattelandvakantieland.nl (de "Website") is een onderdeel van Plattelandvakantieland.nl B.V.

b) Het correspondentieadres is: Postbus 312, 5480 AH Schijndel Het e-mailadres is post@plavak.nl.

2. Toepasselijkheid

a) De Website bestaat uit:
(i) een algemeen toegankelijk gedeelte (het "Publieke Gedeelte") dat toegankelijk is voor alle bezoekers van de Website (de "Bezoekers"); en
(ii) een middels een gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijk besloten gedeelte (het "Besloten Gedeelte") dat uitsluitend toegankelijk is voor leden en hun medewerkers (de "Gebruikers").

b) Deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op:
(i) het bezoek aan en gebruik van het Publieke Gedeelte;
(ii) het bezoek aan en gebruik van het Besloten Gedeelte;
(iii) alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden en diensten (de "Inhoud");
(iv) alle overige betrekkingen tussen Plattelandvakantieland.nl B.V. en de Bezoekers.

c) Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Plattelandvakantieland.nl B.V. zijn aanvaard.

3. Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud

a) Plattelandvakantieland.nl B.V. behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op de Website. Bezoekers van de Website wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Gewijzigde Voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang.

b) Plattelandvakantieland.nl B.V. is te allen tijde gerechtigd de Website of de Inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Plattelandvakantieland.nl B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Bezoekers als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.

4. Garantie en aansprakelijkheid

a) De Website en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.

b) Plattelandvakantieland.nl B.V. garandeert niet dat de Website en de Inhoud up-to-date, compleet en/of accuraat zijn. Plattelandvakantieland.nl B.V. garandeert ook niet dat de Website en de Inhoud vrij zijn van fouten, gebreken en/of virussen. Plattelandvakantieland.nl B.V. garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

c) Bij twijfel over de juistheid van de Inhoud of bij constatering van onjuistheden raadt Plattelandvakantieland.nl B.V. Bezoekers dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal het betreffende lid).

d) Plattelandvakantieland.nl B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Plattelandvakantieland.nl B.V.

e) De Website bevat links naar externe internetpagina's. Plattelandvakantieland.nl B.V. is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina's of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website. Het Privacybeleid van de Website is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via externe internetpagina's worden verzameld en verwerkt. Ook is Plattelandvakantieland.nl B.V. niet aansprakelijk voor de inhoud van de diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de Website worden aangeboden. Bij problemen bij boekingen, wijzigingen, annuleringen of bij klachten of problemen ter plaatse raadt Plattelandvakantieland.nl B.V. Bezoekers dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal het betreffende lid).

f) Plattelandvakantieland.nl B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.

5. Gebruiksvoorschriften Website

a) Bezoekers dienen zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

b) Plattelandvakantieland.nl B.V. adviseert Bezoekers om bij het gebruik van de Website zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van hun computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door Bezoekers gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.

c) Het is een Bezoeker niet toegestaan om:
(i) de werking van de Website dan wel andere computers of systemen van Plattelandvakantieland.nl B.V. of andere Bezoekers te verstoren, waaronder begrepen:
- het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en Trojaanse paarden;
- het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
- het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van Plattelandvakantieland.nl B.V. of andere Bezoekers;
- het wissen van bestanden op computers of systemen van Plattelandvakantieland.nl B.V. of andere Bezoekers;
(ii) met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de Website in te voeren of te uploaden of de Website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;
(iii) de Inhoud, waaronder adresgegevens, over te nemen voor commercieel gebruik;
(iv) de Website te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.

d) Indien een Bezoeker meent dat het handelen van een of meer andere Bezoekers in strijd is met dit artikel 5, kan de Bezoeker Plattelandvakantieland.nl B.V. hiervan per e-mail op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar post@plavak.nl.

e) Als er naar het oordeel van Plattelandvakantieland.nl B.V. indicaties zijn dat een Bezoeker in strijd handelt met dit artikel 5, heeft Plattelandvakantieland.nl B.V. het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende Bezoeker.

f) Als een Bezoeker naar het oordeel van Plattelandvakantieland.nl B.V. in strijd handelt met dit artikel 5, of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft Plattelandvakantieland.nl B.V. het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die Plattelandvakantieland.nl B.V. kan nemen omvatten:
(i) het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van de Bezoeker tot de Website;
(ii) het verhalen op de Bezoeker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door de Bezoeker van deze Voorwaarden.

g) Plattelandvakantieland.nl B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een Bezoeker lijdt of maakt indien Plattelandvakantieland.nl B.V. gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 5.

6. Intellectuele eigendomsrechten

a) Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de Inhoud bij Plattelandvakantieland.nl B.V. en haar licentiegevers.

b) Bezoekers mogen de Website en de Inhoud raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan.

c) Bezoekers mogen op door hen beheerde externe internetpagina's een hyperlink naar de Website opnemen.

d) Ieder ander gebruik van de Website of de Inhoud, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website of de Inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Plattelandvakantieland.nl B.V.

II. PUBLIEKE GEDEELTE

7. Publieke Gedeelte

a) Het Publieke Gedeelte van de Website is toegankelijk voor elke Bezoeker.

b) Het Publieke Gedeelte biedt toegang tot functies die de Bezoeker in staat stellen om op de Website te zoeken en meer te weten te komen over bij de Website aangesloten aanbieders van activiteiten, overnachtingen en horeca in de opgegeven rubriek of regio.

III. BESLOTEN GEDEELTE

8. Besloten gedeelte

a) Het Besloten gedeelte van de Website is het gedeelte van de Website dat uitsluitend toegankelijk is voor Gebruikers.

b) Het Besloten gedeelte biedt toegang tot de volgende Inhoud (voor zover van toepassing):
(i) Aangeboden dienst van de betreffende Gebruiker, waaronder activiteiten, plattelandsaccommodaties, bezienswaardigheden en horecagelegenheden;
(ii) Reserveringssysteem;
(iii) Reclamebudget;
(iv) Backoffice systeem / beheerpagina.

9. Gebruikersaccount

a) Plattelandvakantieland.nl B.V. kent Gebruikers een gebruikersaccount toe (het "Gebruikersaccount"). Het Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

b) Plattelandvakantieland.nl B.V. koppelt het Gebruikersaccount aan een gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruikersnaam en een eerste inlogcode worden gestuurd naar het van de Gebruiker bekende emailadres. De Gebruiker dient zelf het wachtwoord aan te passen bij zijn of haar eerste bezoek aan het Besloten gedeelte van de Website.

c) Gebruikers dienen zorgvuldig met het gekozen wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. Gebruikers dienen verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan Plattelandvakantieland.nl B.V. te melden. Tot het tijdstip van de melding is de Gebruiker aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de Website.

10. Diensten Plattelandvakantieland.nl B.V.

a) Gebruikers zullen Plattelandvakantieland.nl B.V. de benodigde materialen en gegevens aanleveren volgens de vereisten van Plattelandvakantieland.nl B.V. Daarnaast zullen Gebruikers Plattelandvakantieland.nl B.V. van alle voor Plattelandvakantieland.nl B.V. voor de uitvoering van haar diensten van belang zijnde informatie voorzien.

b) Plattelandvakantieland.nl B.V. hoeft de juistheid en volledigheid van door Gebruikers of derden aangeleverde materialen en gegevens niet te controleren. Plattelandvakantieland.nl B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid, onvolledigheid of andere onrechtmatigheid van de inhoud van de uit een databank aan Gebruikers beschikbaar gestelde (selectie van) gegevens. Gebruikers vrijwaren Plattelandvakantieland.nl B.V. voor alle aanspraken van derden welke daarop betrekking hebben en alle uit de Inhoud voor Plattelandvakantieland.nl B.V. ontstane schade, inclusief die terzake van inbreuk op rechten van derden.

c) Plattelandvakantieland.nl B.V. garandeert niet dat de door haar te leveren diensten foutloos zullen zijn, een bepaald resultaat zullen bewerkstelligen, voldoen aan de specifieke eisen van Gebruikers, noch dat zij geschikt zijn voor het door Gebruikers beoogde doel. Indien Plattelandvakantieland.nl B.V. onvolkomenheden heeft veroorzaakt, zal Plattelandvakantieland.nl B.V. deze onvolkomenheden naar beste vermogen herstellen, mits de daarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijn.

d) Plattelandvakantieland.nl B.V. zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid van de Website te bieden. Plattelandvakantieland.nl B.V. mag ook zonder voorafgaande bekendmaking aan Gebruikers wijzigingen of verbeteringen aanbrengen in de Website en de beschikbaarheid van de Website onderbreken of het gebruik ervan beperken ten behoeve van onderhoud of wijzigingen. Plattelandvakantieland.nl B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheden, noch voor andere tijdelijke niet-beschikbaarheid van de Website.

11. Informatie

a) In geval Gebruikers gegevens en bestanden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie op de Website plaatsten of deze toesturen aan Plattelandvakantieland.nl B.V. via e-mail of anderszins, zal Plattelandvakantieland.nl B.V. gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en Plattelandvakantieland.nl B.V. zal niet gehouden zijn de betreffende gegevens en bestanden geheim te houden.

b) Gebruikers vrijwaren Plattelandvakantieland.nl B.V. hierbij terzake van alle schade en kosten die Plattelandvakantieland.nl B.V. lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de gegevens en bestanden inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

12. Prijs en betaling

a) Plattelandvakantieland.nl B.V. stelt de tarieven voor de door haar te verrichten diensten periodiek vast, in beginsel eens per jaar.

b) Plattelandvakantieland.nl B.V. mag haar tarieven door middel van een schriftelijke of elektronische kennisgeving op een termijn van ten minste één (1) maand aanpassen, ook lopende een overeenkomst.

c) Indien een Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een door Plattelandvakantieland.nl B.V. aangekondigde verhoging van haar tarieven als bedoeld in artikel 12.b, is hij gerechtigd binnen vijf (5) werkdagen na de daar bedoelde aankondiging de overeenkomst schriftelijk te beëindigen tegen de in de kennisgeving van Plattelandvakantieland.nl B.V. genoemde datum waarop de prijs of tariefsaanpassing in werking zou treden.

d) Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

e) De volledige overeengekomen vergoeding dient voorafgaand aan de eerste levering middels automatische incasso te worden betaald. Bij toezending van facturen dienen Gebruikers deze facturen binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum te betalen in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities.

f) Indien een Gebruiker niet op tijd betaalt of indien automatische incasso niet mogelijk blijkt, is hij naast de wettelijke rente ook de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

IV. PRIVACYBELEID

13. Algemeen

a) Plattelandvakantieland.nl B.V. respecteert de privacy van de Bezoekers en hecht veel waarde aan het beschermen van die privacy en van de persoonlijke gegevens die worden verstrekt.

14. Doeleinden verwerking

a) Plattelandvakantieland.nl B.V. verzamelt en verwerkt via de Website persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
(i) voor het leveren van haar diensten;
(ii) om op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen;
(iii) om een administratie bij te houden van Gebruikers; of
(iv) Groepsgewijze en (hierdoor) anonieme monitoring van het gebruik van de webpagina's in het Publieke en Gesloten Gedeelte van de Website ten behoeve van verbetering van de dienstverlening en betere realisatie van de wensen.

15. Cookies

a) Deze Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van een Bezoeker worden geplaatst.

b) Cookies worden enkel gebruikt om de Website beter op de behoeften en de interesses van de Bezoeker af te stemmen.

c) Bezoekers kunnen hun internetbrowsers zo instellen dat zij bericht krijgen dat een cookie wordt geplaatst of dat het plaatsen van cookies niet meer mogelijk is. Mogelijk is dan echter dat de Bezoeker niet langer van alle onderdelen van de Website gebruik kan maken.

16. Beveiliging

a) Plattelandvakantieland.nl B.V. maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

V. SLOTBEPALINGEN

17. Nietigheid

a) Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a) Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 19 augustus 2009.

Mijn vakantie

Uw vakantie op de iPhone?
Bezoek PlattelandVakantieland.nl op Facebook Bezoek PlattelandVakantieland.nl op Twitter Bezoek PlattelandVakantieland.nl op Blogger Bezoek PlattelandVakantieland.nl op YouTube